2 Derivasjon

MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for begrepene grenseverdi, kontinuitet og deriverbarhet og gi eksempler på funksjoner som ikke er kontinuerlige eller deriverbare
  • bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i modeller av praktiske situasjoner
  • tegne grafer til funksjoner med og uten digitale hjelpemiddel og tolke grunnleggene egenskaper hos en funksjon ved hjelp av grafen