7 Funksjonslære (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kap7 ♦ gjøre rede for begrepene grenseverdi, kontinuitet og deriverbarhet, og gi eksempler på funksjoner som ikke er kontinuerlige eller deriverbare

♦ finne likningen for horisontale og vertikale asymptoter til rasjonale funksjoner og tegne asymptotene

♦ bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i modeller av praktiske situasjoner

♦ tegne grafer til funksjoner med og uten digitale hjelpemidler, og tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen

Interaktive oppgaver

  • Derivasjonsdefinisjon (ggb)
  • Derivasjon (flash)
  • Funksjonsdrøfting (flash)