7 Funksjonslære (2013)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne kap7

  • gjøre rede for begrepene grenseverdi, kontinuitet og deriverbarhet og gi eksempler på funksjoner som ikke er kontinuerlige eller deriverbare
  • finne likningen for horisontale og vertikale asymptoter til rasjonale funksjoner og tegne asymptotene
  • bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i modeller av praktiske situasjoner
  • tegne grafer til funksjoner med og uten digitale hjelpemidler og tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen